• ISO 9001:2015

        Сертификат ISO 9001:2015             

   

   

  ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО                

   

  "ВАНГ" ЕООД е консултанска фирма, предлагаща услуги в областта на опазване на околната среда касаещи разрешителни режими, срокове и съвместяване на процедури. Предлаганите услуги включват анализ на текущи проблеми и избор на най-подходящите подходи за разрешаването им. Силата на "ВАНГ" ЕООД е в компетентността по прилагане на екологичното законодателство, организацията и планирането в областта на околната среда, съчетана с богат практически опит в решаването на разнородни проблеми по опазване на околната среда.

   

  Политиката по качество на “ВАНГ” ЕООД e насочена към постигане на удовлетворение на клиентите от предоставената консултантска услуга по опазване на околната среда.

   

  За осъществяване на Политиката и постигане на устойчиво развитие на организацията, във “ВАНГ” ЕООД е разработена и внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015.

   

  С настоящата Политика по качество, Ръководството на “ВАНГ” ЕООД, в лицето на Управителя поема отговорността за ефикасното функциониране на системата за управление на качеството при спазването на следните ръководни принципи:

  качество на изпълнение – удовлетворяване на изискванията на клиентите и спазване на приложимите нормативни изисквания;

  лидерство – осъзнаване на значението на личния пример и водещата роля на ръководството по отношение на управление на качеството;

  управление на риска за всеки процес от СУК;

  прилагане на процесен подход при планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите;

  непрекъснато подобряване, чрез периодични анализи, наблюдение и оценяване на резултатността на СУК;

  осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и подобряване на СУК;

  приобщаване на персонала, чрез мотивация, съобщаване и разясняване на насоките на развитие на “ВАНГ” ЕООД.

   

  Основните приоритети в дейността на “ВАНГ” ЕООД са насочени към:

  ефективен обмен на информация със заинтересованите страни с цел проучване и удовлетворяване на техните потребности и очаквания;

  наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи отношение към качеството на предоставяните услуги;

  засилване на отговорността на персонала по отношение на дейностите, свързани с качеството, чрез информиране и провеждането на периодични обучения;

  непрекъснато подобряване на системата за управление по качество и повишаване на нейната резултатност, чрез въвеждане на оптимизиране на процесите и  ефективно използване на ресурсите.

   

  Ръководството на “ВАНГ” ЕООД декларира личната си отговорност и ангажимент за изпълнение на обявената политика по качество.

   

                                                                                                                                                                                                                         16 септември 2019 г.

  Управител:  В. Шарлопов