• Защитени територии и зони по НАТУРА 2000

  Екипът на ВАНГ ЕООД разполага с експерти в областта на орнитологията, фитоценологията, безгръбначни организми и защитените територии с дългогодишен практически опит в разработването на:

   

     ♦  Оценки за съвместимостта с предмета и целите на опазване на Защитени зони от НАТУРА 2000

     ♦  Планове за управление на Защитени територии

     ♦  Мониторинг на биологично разнообразие, теренни проучвания, цифрово картотекиране

     ♦  Мониторинг на птиците и прилепите в района на ВЕП (ветрогенеротори).

     ♦  Общински програми за управление на околната среда

     ♦  Проучване и анализ на ресурсите на лечебните растения

     ♦  Информационни и образователни програми - насочени към опазване на околната среда

   

  За повече информация и запитвания се свържете с нас.

   

             
  План за управление на Защитена местност "Колокита"        Проучване на ихтиофауната на р. Банска, Димитровград
   

   

   
   
  Оценка на екосистемите и биологичното разнообразие на устията на река Велека и река Ропотамо   Оценка на биологичното разнообразие в района на 11 бр. кариери на Девня Цимент АД - етап 3 полеви проучвания