• Управление на водите

  Във връзка с управление на дейностите по опазване и използване на водните ресурси

  Ние изготвяме:

   

  Заявление за издаване, изменение и допълнение на разрешителни за:

            - водовземане и ползване на повърхностни води:

            - водовземане от подземни води;

            - за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;

            - водовземане от минерални води;

   

  Годишен доклад за изпълнение условията по издадено разрешително;

   

  Планове за провеждане на собствен мониторинг;

   

  Програми за управление на утайки;

   

  Мониторинг на повърхностни, подземни и отпадни води;

   

  Хидроложки проучвания и оценка на хидрогеоложките уславия;

   

  Моделиране замърсяването на водни басейни