• Управление на отпадъците

  Ние предлагаме изготвянето на :

  •     ♦  Планове за управление на строителни отпадъците;

  •     ♦  Система за управление на опасни отпадъци от територията на лечебните и здравни заведения;

  •     ♦  Общински и/ или Регионални програми за управление на отпадъците;

  •     ♦  Планове за управление на минни отпадъци;

  •     ♦  Инструкции за експлоатация на съоръжения за депониране на отпадъци;

  •     ♦  Планове за собствен мониторинг на депа за отпадъци;

  •     ♦  Планове за закриване и рекултивация на депа за отпадъци;

   

   

  ВАНГ предлага консултантски услуги и експертна помощ при подготовката на документацията необходима за издаване на:

  •     ♦  Разрешително за дейности с отпадъци по чл.37 от ЗУО;

  •     ♦  Регистрационен документ за дейности по третиране и транспортиране на отпадъци;

  •          Регистрация на лица извършващи дейности като търговец или брогер;

  •     ♦  Работни листи за класификация на отпадъците;

  •     ♦  Годишни отчети по изпълнение на дейностите с отпадъци;

  •     ♦  Охарактеризиране на отпадъци;

   

   За повече информация и запитвания се свържете с нас.