• Планове за предовратяване и ликвидиране на аварии

  Изготвяме за нашите клиенти:

   

  • Оценка на възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети

  Оценката се изготвя за всяка конкретна дейност включена в обхвата на Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)

   

   

  • Авариен план и План за действия при възникване на бедствия, аварии и кризисни ситуации

  Основната цел на аварийния план е оценка на риска и създаване на организация за прогнозиране на вероятните и възможни аварийни ситуации и последствията от тях на територията на обекта;

  локализиране на възникналите аварийни ситуации; провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни операции; ликвидиране на последствията от възникналите бедствия и аварии;

   

  • План за предотвратяване и ликвидиране на аварии:

  Съгласно Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване във всяко предприятие се разработва план за предотвратяване и ликвидиране на аварии.