• Мониторинг на околната среда

  Мониторингът е важен етап от процеса на вземане на решения и планиране. Той е инструмент за ранно предупреждение за необходимост от адаптиране на действията и средствата или мерките за тяхното изпълнение.

   

  Използваме и прилагаме утвърдени методики за провеждане на мониторинг на типовете индикативни качествени параметри/елементи в съответствие с международните CEN/ISO стандарти и с одобрените такива на нациолално ниво стандарти, които осигуряват данни с еквивалентно научно качество и сравнимост.

   

  Валидността на нашите анализи и надеждността на нашите резултати водят до добре обосновани заключения и препоръки. Тези аспекти от качеството на нашата работа вървят ръка за ръка с отчитане на интересите на ангажираните страни. Резултатите от работата ни винаги се дискутират задълбочено и интерактивно. По този начин проследяваме интересите на организациите, които искат възможно най-ефикасно да постигнат целите си.

   

  Някои от нашите услуги в областта на мониторинга включват:

   

  Изготвяне на планове и програми за контролен и оперативен мониторинг на компонентите на околната среда

  Организиране и провеждане на полеви проучвания на биологично разнообразие

  Мониторинг на екологичното и химичното състояние на повърхностни и подземни води

  Провеждаме едногодишен мониторинг на гнездящата и мигрираща орнитофауна и на прилепни популации в районите за изграждане на ветроенергийни паркове

  Мониторинг на различни типове екосистеми; моделиране на екосистемни процеси и разработване на прогнози и сценарии с цел тяхното устойчиво управление

  Провеждаме мониторинг на емисиите на вредни вещества във връзка с изискванията на комплексни разрешителни.