• Комплекси разрешителни (КР/ КПКЗ)

  Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

   

    ♦  Заявление за издаване на комплексни разрешителни (КР);

    ♦   Съгласуване на промени с ИАОС - в т.ч. преразглеждане, изменение и актуализиране на КР ;

    ♦  Изготвяне на програма за привеждане в съответствие с условията на КР;

    ♦  Съпоставка с най-добрите налични техники (НДНТ);

    ♦  Изготвяне на годишен доклад за изпълнение условията на комплексното разрешително;

    ♦   Мониторинг на емисиите на вредни вещества във връзка с изискванията на КР;

    ♦  Процедури по подаване на документи, кореспонденция с компетентните органи.

          

    За повече информация и запитвания се свържете с нас.

   

            undefined

  "БалБок Инженеринг" АД
  Комплексно разрешително на обект: Закрит склад за съхранение на опасни отпадъци

        

  ”Кумазит Керамика” ЕООД Комплексно разрешително на обект: Рингова пещ за изпичане

      

  ТЕЦ "ЕЙ И ЕС 3С Марица Изток 1"
  Дисперсионно моделиране на емисиите към заявление за издаване на Комплексно разрешително