• Екологични оценки (ЕО)

  Екологичната оценка се извършва едновременно с изготвянето на планове и програми от национално, регионално и местно равнище и становището по нея, се издава преди одобряването на плана или програмата. ВАНГ ЕООД предлага експертни консултантски услуги свързани с процедурата по извършване на Екологична оценка, от информирането за план/програма до положително становище на компетентния орган.

   

  Етапи и срокове за провеждане на процедура по Екологична оценка:

   

   

  В случаите, когато компетентния орган (МОСВ или РИОСВ) е изискал към доклада за ЕО да се изготви доклад за Оценка съвместимостта (ОС) със защитени зони, първо се извършва оценка качеството на доклада за ОС и след получаване на положително становище започва провеждането на консултациите и съгласуването на изготвения доклад за екологична оценка.