• Дисперсионно моделиране

  • Дисперсионно моделиране разпространението на замърсители в атмосферния въздух;

  • Дисперсионно моделиране разпространението на замърсители в повърхностни водни обекти

  • Дисперсия на токсични газове и ударна вълна при взривове, пожари и разливи

  • Изчисляване ем исиите на газове От депа 

   

  Работим с програмните продукти: PLUME; ALOHA; TRAFFIC ORACLE: Diffusion; Емисиите; Super позиция; Screen View; ISC-AERMOD; LandGEM; IPCC_Waste; IWAIR; DESCAR; 3DField, ArcGis и др.