• Атмосферен въздух

  Ние изготвяме:

   
  Програми за управление качеството на атмосферния въздух (КАВ):

  Съгласно чл. 27 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ) когато в даден район/община са установени наднормени нива на замърсителите (ФПЧ10, ФПЧ2.5, SO2, NOx, ПАВ, Озон и други), кметовете на общините разработват програми за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за всеки отделен замърсител.

  Със Заповед № РД-969/21.12.2013г. на МОСВ е утвърден списък на зоните и замърсителите, за които е установено превишаване на допустимите норми за КАВ. В България има 28 общини с нарушено качество на въздуха по показател финни прахови частици – ФПЧ10. Целта на общинските програми е да се определят и анализират причините за нарушеното качество на атмосферния въздух и планиране на възможните за прила към местните условия мерки, които да доведат до намаляване на замърсяването.

  Основно изискване при разработване на общинските програми за КАВ е да бъде извършено математическо моделиране и оценка на замърсената територия. За тази цел, разполагаме с лицензиран софтуер – AERMOD View, който е международно признат програмен продукт, отговарящ на изискванията посочени в указания на МОСВ и в условията за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г.

   

                   

   

    За повече информация и запитвания се свържете с нас.

   
  • Планове за управление на летливи органични съединения (ЛОС)
  Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, ежегодно представят пред компетентните органи планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по Приложение № 8 от наредбата.