• Дейности

  Оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС)

  Всяка инвестиционна дейност, независимо дали е свързана с ново мащабно строителство, обособяване на временен обект или преустройство на съществуващи обекти, може да бъде одобрена за реализиране едва след получаване на решение от компетентните органи относно очакваното въздействие, което ...

  Екологични оценки (ЕО)

  Екологичната оценка се извършва едновременно с изготвянето на планове и програми от национално, регионално и местно равнище и становището по нея, се издава преди одобряването на плана или програмата. ВАНГ ЕООД предлага експертни консултантски услуги свързани с процедурата по извършване на ...

  Защитени територии и зони по НАТУРА 2000

  Екипът на ВАНГ ЕООД разполага с експерти в областта на орнитологията, фитоценологията, безгръбначни организми и защитените територии с дългогодишен практически опит в разработването на:  

  Управление на отпадъците

  Ние предлагаме изготвянето на :     ♦  Планове за управление на строителни отпадъците;     ...

  Комплекси разрешителни (КР/ КПКЗ)

  Нашите услуги включват, но не се ограничават до:     ♦  Заявление за издаване на комплексни разрешителни (КР);

  Атмосферен въздух

  Ние изготвяме:   Програми за управление качеството на атмосферния въздух (КАВ): Съгласно чл. 27 от Закона за чистота на атмосферния въздух ...

  Управление на водите

  Във връзка с управление на дейностите по опазване и използване на водните ресурси Ние изготвяме:  

  Мониторинг на околната среда

  Мониторингът е важен етап от процеса на вземане на решения и планиране. Той е инструмент за ранно предупреждение за необходимост от адаптиране на действията и средствата или мерките за тяхното изпълнение.   Използваме и прилагаме ...

  Планове за предовратяване и ликвидиране на аварии

  Изготвяме за нашите клиенти:   Оценка на възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети Оценката се изготвя за всяка конкретна дейност включена в ...

  Дисперсионно моделиране

  Дисперсионно моделиране разпространението на замърсители в атмосферния въздух; Дисперсионно моделиране разпространението на замърсители в повърхностни водни обекти Дисперсия на ...