• Оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС)

  Информиране за Инвестиционно предложение

  Преценяване необходимостта от ОВОС

  Провеждане на консултации и ефективна кореспонденция със специализираните ведомства

 • Екологични оценки

  Информация за преценяване необходимостта от ЕО

  Анализиране на потенциалните въздействия от предвижданията на проекта

  Определяне на оптимални мерки за предотвратяване на потенциални въздейстия

 • Защитени територии и зони НАТУРА 2000

  Планове за управление на Защитени територии

  Разработване на модели и карти на разпространението на природни местообитания и видове чрез прилагането на ГИС

  Оценки за съвместимост със Защитените зони

 • Управление на отпадъци

  Програми за управление на отпадъци

  Заявления за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци

  Планове за управление на строителни отпадъци

 • Управление на водите

  Заявления за водоползване

  Планове за собствен мониторинг

  Моделиране замърсяването на водни обекти 

 • Управление на околната среда

  Планове за управление на околната среда в общините

  Планове за управление качеството на атмосферния въздух (КАВ)

  Дисперсионно моделиране разпространението на замърсители във въздуха

 • Комплексни разрешителни

  Заявления за издаване на комплексни разрешителни

  Годишни доклади за изпълнение на комплексните разрешителни

Имате въпроси? Свържете се с нас. Ние ще Ви отговорим!

Контакти

Ние сме ВАНГ ЕООД

ВАНГ е консултантска фирма, създадена през 1994 в отговор на повишените изисквания за висококачествено екологично планиране, проектиране и експлоатация.
 

ВАНГ е специализирана в провеждането на екологични разработки свързани с получаване на разрешителни от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), регионалните инспекции за опазване на oколната среда (РИОСВ - БургасРИОСВ - Стара ЗагораРИОСВ - Варна и т.н., басейнови дирекции (Басейнова дирекция за черноморски районБасейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район и т.н.) и привеждане на дейностите в съответствие с нормативните изисквания в областта на околната среда.


За Вас работи екип от специалисти с дългогодишен практически опит в областта на екологичните дейности и експертизи, управлението на околната среда и оценка на риска.


Основните предимства на ВАНГ:

 • Конкурентни цени на предлаганите услуги;

 • Дългогодишен опит и широк обхват на предлаганите услуги;

 • Мобилност и осъществяване на услугите на територията на цялата страна;

 • Кратки срокове за изпълнение на  възложените услуги;

 • Коректно отношение към всеки клиент;

 • Пълна прозрачност, отчетност и яснота в изпълнението на целия спекър от предлагани услуги.


   

ВАНГ работи в тясно сътрудничество с ЕКО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, разполагащо с акредитирана лаборатория за атмосферен въздух (емисии и имисии), води, почви и отпадъци.

Как разработваме нашите решения

Акредитирана лаборатория
Акредитирана лаборатория

телефон за връзка: 0882 411 118

Измерване на газови емисии 

Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)
Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

Задължителното отчитане чрез  Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага за 01.01.2021 г.

Решения и становища от РИОСВ
Решения и становища от РИОСВ

Абонамент по изпълнение на всички нормативни изисквания в областта на околната среда, в т.ч. отчети, доклади,  мониторинг, спазване на срокове