• Оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС)

  Информиране за Инвестиционно предложение

  Преценяване необходимостта от ОВОС

  Провеждане на консултации и ефективна кореспонденция със специализираните ведомства

 • Екологични оценки

  Информация за преценяване необходимостта от ЕО

  Анализиране на потенциалните въздействия от предвижданията на проекта

  Определяне на оптимални мерки за предотвратяване на потенциални въздейстия

 • Защитени територии и зони НАТУРА 2000

  Планове за управление на Защитени територии

  Разработване на модели и карти на разпространението на природни местообитания и видове чрез прилагането на ГИС

  Оценки за съвместимост със Защитените зони

 • Управление на отпадъци

  Програми за управление на отпадъци

  Заявления за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци

  Планове за управление на строителни отпадъци

 • Управление на водите

  Заявления за водоползване

  Планове за собствен мониторинг

  Моделиране замърсяването на водни обекти 

 • Управление на околната среда

  Планове за управление на околната среда в общините

  Планове за управление качеството на атмосферния въздух (КАВ)

  Дисперсионно моделиране разпространението на замърсители във въздуха

 • Комплексни разрешителни

  Заявления за издаване на комплексни разрешителни

  Годишни доклади за изпълнение на комплексните разрешителни

Имате въпроси? Свържете се с нас. Ние ще Ви отговорим!

Контакти

Ние сме ВАНГ ЕООД

ВАНГ е консултантска фирма, създадена през 1994 в отговор на повишените изисквания за висококачествено екологично планиране, проектиране и експлоатация.
 

ВАНГ е специализирана в провеждането на екологични разработки свързани с получаване на разрешителни от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), регионалните инспекции за опазване на oколната среда (РИОСВ - БургасРИОСВ - Стара ЗагораРИОСВ - Варна и т.н., басейнови дирекции (Басейнова дирекция за черноморски районБасейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район и т.н.) и привеждане на дейностите в съответствие с нормативните изисквания в областта на околната среда.


За Вас работи екип от специалисти с дългогодишен практически опит в областта на екологичните дейности и експертизи, управлението на околната среда и оценка на риска.


Основните предимства на ВАНГ:

 • Конкурентни цени на предлаганите услуги;

 • Дългогодишен опит и широк обхват на предлаганите услуги;

 • Мобилност и осъществяване на услугите на територията на цялата страна;

 • Кратки срокове за изпълнение на  възложените услуги;

 • Коректно отношение към всеки клиент;

 • Пълна прозрачност, отчетност и яснота в изпълнението на целия спекър от предлагани услуги.


   

ВАНГ работи в тясно сътрудничество с ЕКО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, разполагащо с акредитирана лаборатория за атмосферен въздух (емисии и имисии), води, почви и отпадъци.

 

http://vang.bg/site/assets/files/1/3-1.png

 

Our Development process

Think of something unique, usable, clean, with subtle but effective and great support. That’s the way we do it.

Акредитирана лаборатория
Акредитирана лаборатория

телефон за връзка: 0882 411 118

Измерване на газови емисии 

Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)
Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

от 01.01.2018 г. работните листи за класификация на отпадъците, годишни отчети и отчетни книги, ще се подават и водят по електронен път.

Разрешителни и срокове
Разрешителни и срокове

Абонамент по изпълнение на всички нормативни изисквания в областта на околната среда, в т.ч. отчети, доклади,  мониторинг, спазване на срокове